Loading

wait a moment

Työsuoritukseen vaikuttavat tekijät

Työsuoritukseen vaikuttaa monet asiat. Hyvä työmotivaatio syntyy, kun saa tehdä mieleistään työtä, työympäristö on kannustava ja työntekijä voi itse hyvin. Kun jokin näistä asioista ei toteudu, voi se vaikuttaa merkittävästi tasapainoon millä luodaan hyvä työsuoritus. Hyvällä työsuorituksella päästään parempiin tuloksiin, työteho kasvaa ja paranee. Työsuoritusta voi kuitenkin heikentää monet asiat, mutta samalla sitä voidaan myös parantaa monin eri keinoin.

Tärkeimpänä tekijänä työsuorituksen tasoon vaikuttaa työntekijän oma persoona. Riippuu paljon siitä, millainen työpaikka työtä tekevällä ihmisellä on ja miten hän itse sen kokee. Kaikilla on erilaisia mielenkiinnon kohteita ja tarpeita. Erilaisia ovat myös asenteet omaa itseään ja työtä kohtaan. Siksi usein puhutaankin, kuinka asenne ratkaisee.

Asenne heijastuu suoraan työsuoritukseen. Jos työntekijällä on positiivinen asenne tekemäänsä työtä kohtaan, hän tarttuu työhön ripeästi ja ponnistelee saadakseen aikaan hyviä tuloksia. Jos asenne on negatiivinen, ei myöskään työn tulos ole yhtä hyvää ja tehokasta. Toisinaan myös työntekijän henkilökohtainen elämäntilanne voi vaikuttaa suoritukseen, mutta yleensä nämä ovat muuttuvia tilanteita eivätkä pysyvä asenne.

Ihmisellä on luontainen halu tehdä jotain, jolla on merkitystä ja ymmärtää tekemänsä työn tarkoitus. Tässä kohtaa mieleen tulee sanonta: tee työtä, jolla on merkitystä. Sitä voi ajatella sanontana, jolla on enemmänkin psykologinen merkitys ihmisen motivaatioon tehdä työtä. Työn pitää olla tarpeeksi haastavaa, siinä tulisi olla mahdollisuus edetä ja työympäristön täytyy olla hyvä. Näin saavutetaan hyvä työtehokkuus.

Työn pitää tarjota tarpeeksi haastetta, mutta ei olla silti liian vaativaa. Parasta on työ, missä omat taidot voi viedä lähes äärirajoille ja kokea hieman haasteitakin. Liian helppo työ käy helposti yksitoikkoiseksi ja työsuoritus heikkenee. Liian haastava työ sen sijaan väsyttää ja se ei kannusta työntekijää jatkamaan työtä. Aina tällaisen työn löytyminen ei ole mahdollista ja siksi esimerkiksi liukuhihna työtäkin tekevien kannattaa vaihtaa työvaiheiden välillä säännöllisesti, jos se vain on mahdollista.

Työsuorituksen parantamiseen auttaa työn monipuolisuus. Paras tilanne syntyy niin, että työ sisältää monia eri vaiheita ja sitä voi suunnitella, toteuttaa, arvioida ja organisoida. Siinä on hyvä olla sekä sopiva määrä haastetta ja tehtäviä, mihin joudutaan käyttämään älyllistä luovuutta sekä myös rutiininomaisia töitä, jotka voivat olla todella yksinkertaisiakin.

Itsenäinen työskentely ja vuorovaikutus

Usein työ koetaan sitä mielekkäämmäksi mitä enemmän sillä on merkitystä yhteiskunnan tai muiden ihmisten kannalta. Vaikka työstä saisi todella hyvää huippupalkkaa, jos se ei ole mielekästä, työsuoritus jää todella heikoksi ja työ ei tuota hyviä tuloksia. Ihminen kaipaa luonnostaan hyvää motivaatiota ja hyvän syyn tehdä tekemäänsä työtä.

Työntekijälle on usein tärkeää saada työskennellä itsenäisesti. Tämä ei tarkoita täysin yksin työskentelyä, vaan puhutaan enemmän oman työn suunnittelusta ja toteutuksesta. Kun työntekijä saa suunnitella oman aikataulunsa, menetelmänsä, jolla työn tekee ja asettaa omat tavoitteensa, puhutaan itsenäisestä työstä, joka lisää vastuuntuntoa ja täten parantaa työsuoritusta.

Muiden työntekijöiden kannustus, palaute ja yhteistyö on todella tärkeää. Ihminen haluaa tietää, miten hän on suoriutunut annetusta tehtävästä. Kun palautetta osaa antaa oikein, se on myös helppo vastaanottaa. Kannustus on tärkeää etenkin uusille työntekijöille, mutta sitä ei tule missään nimessä lopettaa myöskään vanhojen työntekijöiden kohdalla.

Kun työyhteisö on tasapainoinen ja kaikki voivat hyvin, tulee työsuorituksesta kokonaisuudessaan hyvää ja tehokasta. Yksikin työyhteisöä myrkyttävä henkilö voi pilata kaikkien työsuorituksen ja siksi olisikin tärkeää aina tarkastella työntekijöiden hyvinvointia, jotta päästäisiin parhaimpiin työsuorituksiin.